Lid worden van de DBRSA.

U dient te beschikken over het wapen voor de discipline die u wilt beoefenen.
Uiteraard hoort hierbij dat u over een verlof voor dit wapen beschikt.
Wanneer gekozen wordt voor de discipline luchtgeweer dient u aan de wettelijke eisen te voldoen die worden gesteld aan het voorhanden hebben van een categorie IV wapen (18+).

Het lidmaatschap kan elk moment ingaan en duurt tot het eind van het lopend kalenderjaar. Daarna wordt het zonder wederopzegging telkens verlengd voor de periode van één jaar.
De contributie wordt naar rato van het aantal resterende maanden berekend indien het lidmaatschap ingaat gedurende de loop van een kalenderjaar. Het inschrijfgeld is altijd verschuldigd.
Opzegging door het lid kan tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Het lidmaatschap kan worden beëindigd als een lid na aanmanen op 1 november van het lopende kalenderjaar de verschuldigde contributie nog niet heeft voldaan.
Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten of de vereniging in haar goede naam schaadt of anderszins benadeelt kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.
Als het lidmaatschap gedurende de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd blijft de contributie voor het hele kalenderjaar verschuldigd.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld de algemene ledenvergadering.

Alle leden hebben het recht Nederland te vertegenwoordigen op Europese- en Wereldkampioenschappen of mee te dingen in Wereldcup wedstrijden zoals die worden verschoten in de Lucht en Klein kaliber disciplines.
Indien er minder plaatsen beschikbaar zijn voor Nederland dan het aantal schutters wat zich aanmeldt zullen kwalificatie wedstrijden de rangorde van deelname bepalen.
Inschrijving van schutters voor deze kampioenschappen wordt door de secretaris van de vereniging verzorgd na ontvangst van het door het deelnemende lid verschuldigde inschrijfgeld.
Kampioenschappen zijn alleen voor DBRSA leden toegankelijk en alleen via deze aanmeldingsprocedure.

De vereniging organiseert jaarlijks zelf, of in samenwerking met andere verenigingen, een aantal open wedstrijden. Van de leden wordt verwacht dat zij hierbij assisteren wanneer nodig.

Voor leden die eveneens lid zijn van SV de Korrel te Druten geldt dat trainingsdagen op de 50 meter baan toegankelijk zijn. Aangezien hier gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van SV de Korrel is een lidmaatschap van deze vereniging vereist.
NB. Op deze baan mag alleen met standaard velocity randvuurpatronen worden geschoten in verband met het milieu.

Stuur, voor meer informatie over het lidmaatschap, een e-mail naar onze secretaris Paul Trautig.